หัวข้อกิจกรรมทางกาย (TPAG) ประกอบด้วย 21 หัวข้อใหญ่ และ 836 กิจกรรมทางกาย

ขั้นตอนที่ 1: เลือกกิจกรรมทางกาย
ขั้นตอนที่ 2: การคำนวณค่าการใช้พลังงานจะเลือกเฉพาะกิจกรรมที่มีระดับความหนักปานกลาง (สีเหลือง)และหนักมาก (สีแดง)
ขั้นตอนที่ 3: เมื่อได้กิจกรรมที่จะนำมาคำนวณค่าการใช้พลังงาน ให้ใส่ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม กี่ชั่วโมงต่อครั้ง และกี่ครั้งต่อสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณค่าการใช้พลังงานแต่ละกิจกรรมทางกาย และรวมค่าการใช้พลังงานทั้งหมดต่อสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 5: เป้าหมายของการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ต้องใช้พลังงานอย่างน้อย 1,000 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์

ชื่อกิจกรรม METs

Download ตารางกิจกรรมแบบเต็ม | FACT SHEET TPAG


คำอธิบายเพิ่มเติม

เลือกกิจกรรมทางกาย จากนั้น กรอกข้อมูล น้ำหนัก เวลา และจำนวนครั้งในการทำกิจกรรม เพื่อคำนวณค่าการใช้พลังงาน

  1. หัวข้อกิจกรรมทางกายของไทยและค่าการใช้พลังงาน (METs) ที่เพิ่มขึ้น 92 กิจกรรมทางกายได้มาจากการระดมสมองและอยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติม แสดงเป็น “ตัวเอน”
  2. ค่า METs หมายถึงการใช้พลังงานในการทำกิจกรรมทางกาย เปรียบเทียบกับการใช้พลังงานขณะนั่งนิ่งเฉย (1 METs) เช่น เดิน เท่ากับ 3 METs หมายถึงเดินใช้พลังงานเป็น 3 เท่าของขณะนั่งนิ่งเฉย
  3. คำที่ใช้ขยายความของระดับความหนักกิจกรรมทางกาย ให้ประเมินจากความรู้สึกของผู้ที่ทำกิจกรรมและสามารถเปรียบเทียบความรู้สึกกับระดับความเหนื่อยหรือบอร์สเกลได้ ได้แก่ ความพยายามน้อย (1-2 บอร์กสเกล) ความพยายามปานกลาง (3-4 บอร์สเกล) และความพยายามอย่างหนักหรือหนักมาก (5-8 บอร์สเกล)
  4. ตารางแสดงระดับกิจกรรมทางกาย จำแนกตามระดับความหนักและค่าการใช้พลังงาน โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ดังนี้

ระดับกิจกรรมทางกาย ค่าการใช้พลังงาน (METs)
กิจกรรมนิ่งเฉย (Inactivity) 1.0-1.5 METs
กิจกรรมเบา (Mild) 1.6-2.9 METs
กิจกรรมหนักปานกลาง (Moderate) 3.0-5.9 METs
กิจกรรมหนักมาก (Vigorous) 6.0 METs ขึ้นไป

ดาวน์โหลด Android App เพื่อใช้งานแบบไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet