การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร คณะกายภาพบำบัด
Home > นักศึกษาปัจจุบัน > การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร
การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร

การตรวจสอบคุณภาพของวารสาร

- การตรวจสอบ Quartile ของวารสารในฐานข้อมูล Web of Science ได้ที่ Journal Quality Criteria for Web of Science http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=Z1fclRb7S8LcAji1IJ1

- การตรวจสอบ Quartile ของวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS (Scimago) ได้ที่ Journal Quality Criteria for SCOPUS (Scimago) http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

- การตรวจสอบคุณภาพของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ได้ที่ Journal Quality Criteria for Thai Journal Citation Index-TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

UP