วารสารระดับนานาชาติ ที่สารมารถตีพิมพ์ได้ คณะกายภาพบำบัด
Home > นักศึกษาปัจจุบัน > วารสารระดับนานาชาติ ที่สารมารถตีพิมพ์ได้
วารสารระดับนานาชาติ ที่สารมารถตีพิมพ์ได้

วารสาร ที่สารมารถตีพิมพ์ได้

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

- Academic Search Premier http://www.ebsco.com/home

- Agricola http://agricola.nal.usda.gov

- BIOSIS http://www.biosis.org

- CINAHL http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text

- EiCOMPENDEX http://www.ei.org

- ERIC http://www.eric.ed.gov

- H.W.Wilson (select ebscohost and then H.W.Wilson) http://www.ebscohost.com

- Infotrieve http://www.infotrieve.com

- Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com

- INSPEC http://www.theiet.org/publishing/inspec

- MathSciNet http://www.ams.org/mathscinet

- MEDLINE/Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

- PsycINFO http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx

- Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

- ScienceDirect http://www.sciencedirect.com

- SciFinder https://scifinder.cas.org

- Scopus http://www.info.scopus.com

- Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm

- Web of Knowledge http://wokinfo.com

UP