ประมวลรายวิชา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก)
Home > นักศึกษาปัจจุบัน > ประมวลรายวิชา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก)
ประมวลรายวิชา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก

เทอม 2 ปีการศึกษา 2563
 • PTPT 542 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง ระดับวิชาชีพ II
 • PTPT 546 ความก้าวหน้าในกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • PTPT 557 การฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดเฉพาะทาง 2
 • PTPT 559 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกายภาพบาบัด
 • PTPT 588 ภาวะผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพสุขภาพ
 • PTPT 615 สัมมนาทางกายภาพบาบัด
 • เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 - คลิกเพื่อดู

  เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 - คลิกเพื่อดู

  เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 - คลิกเพื่อดู

  เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 - คลิกเพื่อดู

  เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 - คลิกเพื่อดู

  UP