นักกายภาพบำบัดชุมชน และ เจ้าหน้าที่
Home > บุคลากร > นักกายภาพบำบัดชุมชน และ เจ้าหน้าที่

โครงการกายภาพบำบัดชุมชน
คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: ptcom@mahidol.ac.th
โทร: 088 249-6704

นักกายภาพบำบัดชุมชน


กภ.พนัชกร เนตรลือชา

กภ.ภันทิลา ศรีเจริญวงศ์

กภ.ธีรุตม์ อุ้มปรีชา

กภ.นรินทิพย์ รุ่งเบญวรรณ

เจ้าหน้าที่โครงการกายภาพบำบัดชุมชน


รงรอง หมายมั่น
โทร: 088 249-6704
โทร: 02 434-1588
Email: ptcom@mahidol.ac.th
UP