อาจารย์
Home > บุคลากร > อาจารย์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดระบบประสาท

กายภาพบำบัดทางเด็ก

กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

กายภาพบำบัดชุมชน

อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

ฝ่ายกาย

ฝ่ายจิตสังคม

ฝ่ายเด็ก

อาจารย์สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

UP