เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี
Home > บุคลากร > เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

งานทรัพยากรบุคคล

งานบริหารธุรการและสารบรรณ

งานการศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

งานบริการวิชาการ

งานนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ

งานคลังและพัสดุ

งานสื่อสารองค์กร

UP