การดูแลสุขภาพที่บ้าน
Home > การบริการวิชาการ > การดูแลสุขภาพที่บ้าน

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร ดำเนิน “การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการกายภาพบำบัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน ข้อเสื่อม ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ และเด็กสมองพิการพัฒนาการช้า โดยนักกายภาพบำบัดเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ตรวจประเมินร่างกาย และสอนผู้ดูแลและผู้ป่วย ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการออกกำลังกายเพื่อการรักษาและอื่น ๆ เพื่อให้เคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ

โครงการกายภาพบำบัดชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ptcom@diamond.mahidol.ac.th

https://www.facebook.com/PTMUcommunity

โทร. 02 434-1588, 088 249-6704

หรือ รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว : vimonwan.hie@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ : mantana.von@mahidol.ac.th

UP