ตารางอบรมความรู้สู่ประชาชนปี 2561
Home > การบริการวิชาการ > ตารางอบรมความรู้สู่ประชาชนปี 2561
ศูนย์บริการวิชาการ

ตารางอบรมความรู้สู่ประชาชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ วันเวลา ผู้บรรยาย ผู้ประสานงานโครงการ
กิจกรรมผ่อนสมอง คลายความเครียด 25 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Nuero1
กภ. จินต์จุฑา เชิญวัฒนชัย
กภ. วาริน ฆังคะ
กภ. อังสุนี มีศรีสุข
กภ. ขนิษฐา จิตรอารี
กภ. เบญจวรรณ แซ่เล้า
กภ. สุธางค์ ตัณทนาวิวัฒน์
กภ. สกาวรัตน์ เตชทวีทรัพย์
กภ. ภัสสราพรรณ นามนรเศรษฐ์
นายภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
สมาร์ทโฟนเจ้าปัญหา 23 ธันวาคม 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Ortho 4
กภ. สราวุธ สุวรรณรัตน์
กภ. เดชวิน หลายศิริเรืองไร
กภ. นุชจรี ศิริ
กภ. จุติพร ธรรมจารี
กภ. ปัทมาพร สนจิตร์
กภ. นภวรรณ เพราเพริศภิรมย์
กภ. สรไกร คุณานุสรณ์ชัย
กภ. อาภาณัฐ ผลกมล
นางสาวศศิชา จันทร์วรวิทย์
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
การนั่ง w-sitingในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน 27 มกราคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Pediatric
กภ. ขวัญตะวัน เอกสิทธิไพศาล
กภ. มีนา โตศิริพัฒนา
กภ. สรญา สระทองเทียน
นายพงศธร ปาลี
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
เลือกรองเท้าอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งาน 24 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Ortho1
กภ. พรสิริ ประเสริฐกิจกุล
กภ. อรรถพร มงคลภัทรสุข
กภ. ลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง
กภ. วรัษฐา นันอนนท์
กภ. ศิริวรรณ ยศสูงเนิน
กภ. ลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล
กภ. วรท เอกพินิจพิทยา
นางสาวสกาวรัตน์ เตชทวีทรัพย์
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
ข้อเข่าเสื่อมและวิธีการดูแลข้อเข่า 24 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Ortho3
กภ. เยาวภา ใจรักดี
กภ. ปรัธยาน์ ภาคภากร
กภ. วรินทร์ดา อินทิราวรนนท์
กภ. ทิพวรรณ สิทธิ
กภ. ภิญญดา วราธนะ
กภ. ภัทรจรี จันทรศิริ
กภ. ภควดี ธัญยนพพร
กภ. พงศธร ปาลี
กภ. ไพบูลย์ เสถียรพันธฤทธิ์
นางสาวจุติพร ธรรมจารี
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
Office syndrome 26 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Ortho2
กภ. สุธิดา สกุลกรุณา
กภ. วรวรรณ เอกบุตร
กภ. พิทยุตม์ โตขำ
กภ. ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์
กภ. กมลวรรณ เพราเพริศภิรมย์
กภ. มณฑาทิพย์ เทพทอง
กภ. พรรณนภา ลี้โภคภิญโญ
กภ. พัชริดา กุลครอง
กภ. สรินดา ศาตะมาน
นางสาวภัทรจรี จันทร์ศิริ
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
เด็กสมาธิสั้น 23 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
OT
กภ. ธราดล รอดแก้ว
กภ. พรประพิมพ์ โปธา
กภ. ศศิชา จันทร์วรวิทย์
นางสาวทัชชกร สงวนศักดิ์
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายที่เหมาสมในผู้สูงอายุ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Neuro2
กภ. อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย
กภ. ปทิตา มีหนุน
กภ. ศุภลักษณ์ พรมศร
กภ. กาญจนา เนียมรุ่งเรือง
กภ. พรพิรุณ ฝึกศิลป์
กภ. สุรีย์ฉาย พุดสีเสน
กภ. ภาพวิจิตร เสียงเสนาะ
กภ. ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ
นางสาวภควดี ธัญยนพพร
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081
ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 25 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
Ortho5
กภ. ปรรณกร สังข์นาค
กภ. ทัชชกร สงวนศักดิ์
กภ. รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์
กภ. ลดาวรรณ เติมวรกุล
กภ. ศกุนต์ ชื่นศรีวิโรจน์
กภ. ณัฐวัฒน์ รุ่งศิริศิลป์
กภ. อรณิช ตั้งนิรามัย
กภ. พงษ์ประพัฒน์ เสนา
นางสาวมีนา เดชโชกุล
นางสาวธัญญรัตน์ ยารักษ์
02-4337098 ต่อ 21081

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด
โทรศัพท์ : 0-2443-7098 ต่อ 21081 ในเวลาราชการ
UP