ตารางประชุมวิชาการปี 2565
Home > การบริการวิชาการ > ตารางประชุมวิชาการปี 2565
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ

ตารางการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ หัวข้อ รูปแบบ
วันที่ 6-7 มกราคม 2565 โครงการ Pre-aging management: a golden time to screen and delay deterioration “ดัก (ไว้ก่อน) แก่” Webinar
กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทฤษฎีและการจัดการความปวดสำหรับนักกายภาพบำบัด (Theory and management of pain for physical therapist) Webinar & e-learning
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการกายภาพบำบัด สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 2 Updated: Breastfeeding and Physical Therapy Webinar
วันที่ 23–25 มีนาคม 2565 3D Brain Mapping and Sound Therapy: Distresses, Depression, Depression and Dementia Webinar & e-learning
วันที่ 12,19,26 มีนาคม, 2,23,30เมษายน, 14 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด (Diagnostic Screening for Physical Therapist) Webinar & e-learning
วันที่ 21-26 มีนาคม 2565 3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis E-learning & onsite-workshop
วันที่ 23 และ 30 เมษายน 2565 Physical Therapy Management for non-communicable diseases (NCDs) Webinar
วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 Comprehensive approach for chronic low back pain: from theory to practice Webinar & onsite-workshop
พฤษภาคม 2565 High intensity laser therapy: Hands-on Workshop onsite-workshop
มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice” Webinar & onsite-workshop
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 Optimal Loading in Sports Physical Therapy Webinar & onsite-workshop
วันที่ 15-16 กันยายน 2565 โครงการกายภาพบำบัด สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 3 Updated: Breastfeeding and Physical Therapy Webinar & onsite-workshop
สิงหาคม 2565 Musculoskeletal Ultrasound Imaging: Specific region II onsite-workshop

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-2441-5450 ต่อ 20216
โทรสาร : 0-2441-5454
Email: taneeporn.bha@mahidol.ac.th
UP