ตารางประชุมวิชาการปี 2561
Home > การบริการวิชาการ > ตารางประชุมวิชาการปี 2561
ศูนย์บริการวิชาการ

ตารางการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ วันที่ วิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ KT 1,2
ดำเนินการจัดร่วมกับบริษัทมาราธอน ประเทศไทย จำกัด
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย

จาก คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ KT 3
ดำเนินการจัดร่วมกับบริษัทมาราธอน ประเทศไทย จำกัด
อยู่ระหว่างการดำเนินการ อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย

จาก คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการสัมมนาทางกีฬา เรื่อง Running injuries and self-management for runner วันที่ 22 ธ.ค. 2560 อ.ดร.กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร์
อ.กภ.ศศิธร คงอ้วน
อ.กภ.พิรุณ นันทะ
อ.กภ.ยศวิน สกุลกรุณา
อ.กภ.กานต์ธีรา อารีรักษ์

จาก คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.อลิสา นานา

จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ เรื่อง Balance assessment and training วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 -
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Intensive course of physical therapy management in scoliosis วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
กภ.ลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง

จาก คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ เรื่อง Breathing as a key management for musculoskeletal disorders: advanced manual techniques for improving breathing pattern วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิ์รัชต์
ผศ.ดร.กภ.คีรินทร์ เมฆโหรา

จาก คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ เรื่อง Diagnostic screening: when to refer to specialist?
1) for Physical Therapy
2) for Medical Science
วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561 -
โครงการ เรื่อง 6Insufficiencies in elder วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 -
โครงการกายพร้อมใจพร้อม เดือน สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา
โทรศัพท์ : 0-2441-5450 ต่อ 20216
โทรสาร : 0-2441-5454
Email: phornrat.pho@mahidol.ac.th
UP