ศูนย์บริการวิชาการ
Home > การบริการวิชาการ > ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ

ภาพรวม

คณะกายภาพบำบัด ได้ให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดด้านต่างๆ มานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทั้งแบบตั้งรับที่คลินิกกายภาพบำบัดและแบบเชิงรุกโดยการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนโดยตรงและผ่านสื่อต่างๆ ในปัจจุบันความต้องการการบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด มีจำนวนมากขึ้น ตลอดทั้งความสนใจของประชาชนในการดูแลสุขภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกาย มีจำนวนมากขึ้น รูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานและองค์กรภายนอกจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการนำเสนออย่างชัดเจนเป็นระบบ เพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการคณะกายภาพบำบัดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของสังคม ประโยชน์ที่ชัดเจนของโครงการนี้คือ ประชาชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพในเรื่องต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดโดยเฉพาะ ตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 02-441-5450 โทรสาร 02-441-5454

UP