นวัตกรรม
Home > งานวิจัย > นวัตกรรม

ตารางการข้อมูลลิขสิทธิ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ ประเภทงาน ลักษณะงาน ชื่อผลงาน คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผู้ประดิษฐ์
1 วรรณกรรม สิ่งเขียน แบบ Wolf Motor Function Test (WMFT) ฉบับภาษาไทย 325998 ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ, รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
2 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ NECK ASSESSMENT FORM 325999 นายภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์, นายพิทยุตม์ โตขำ, นางสาววรัษฐา นันอนนท์, นางสาวลดาวรรณ เติมวรกุล, นางสาวเยาวภา ใจรักดี
3 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ SHOULDER ASSESSMENT FORM 326000 นางสาวรัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์, นายสราวุธ สุวรรณรัตน์, นางสาวภัทรจรี จันทร์ศิริ, นางสาวสิริกรพิชญ์ คล่องแคล่ว, นางสาวทัชชกร สงวนศักดิ์
4 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ BACK ASSESSMENT FORM 326001 นางสาววาสนา ปลูกผลงาม, นางสาวพรสิริ ประเสริฐกิจกุล, นายเดชวิน หลายศิริเรืองไร, นางสาววัลย์ลิกา ประเสริฐกุล, นางสาววรวรรณ เอกบุตร, นางสาวศิริวรรณ ยศสูงเนิน
5 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ NEUROLOGICAL EXAMINATION (STROKE) 326002 นางสาววาริน ฆังคะ, นางสาวขนิษฐา จิตรอารี, นางสาวศุภลักษณ์ พรมศร, นางสาวพรพิรุณ ฝึกศิลป์
6 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ SCOLIOSIS ASSESSMENT FORM 326003 นางสาวทัชชกร สงวนศักดิ์, นางสาวนุชจรี ศิริ, นางสาวลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง, นางสาววรวรรณ เอกบุตร, นางสาวศิริวรรณ ยศสูงเนิน, นางสาวภัทรจรี จันทร์ศิริ, นายปรัธยาน์ ภาคภากร
7 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ HIP AND SI ASSESSMENT FORM 326004 นายปรรณกร สังข์นาค, นางสาวจตุพร โพธิญาณ, นางสุธิดา สกุลกรุณา, นางสาวภิญญดา วราธนะเกษม, ว่าที่ร้อยตรีอรรถพร มงคลภัทรสุข
8 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ KNEE ASSESSMENT FORM 326005 นางสาววรินทร์ดา อินทิราวรนนท์, นางสาวทิพวรรณ สิทธิ, นายยศวิน สกุลกรุณา, นางสาวนุชจรี ศิริ
9 วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประเมิน Competency แบบ 360 องศา คณะกายภาบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 328467 นายขจรยศ อนุรักษ์ธรรม, นางสาวประภัสสรณ์ ชูช่วยคำ, ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
10 วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเก็บสถิติการเข้าใช้งานห้องศึกษาด้วยตนเอง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 341625 นายขจรยศ อนุรักษ์ธรรม, นางสาวพลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ
11 วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ยืม-คืนหนังสือ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 343209 ว่าที่ ร.ต.ธีรพัฒน์ กันสดับ, นางสาวพลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ
12 วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Exercise Prescription Program โปรแกรมการสร้างคู่มือการออกกำลังกายเฉพาะตัวผู้ป่วย 369324 นายขจรยศ อนุรักษ์ธรรม กภ.จุติพร ธรรมจารี กภ.มณฑาทิพย์ เทพทอง กภ.ปรัธยาน์ ภาคภากร
13 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ แบบการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด Shoulder Assessment Form (Version 2) 378763 นางสาวภัทรจรี จันทร์ศิริ,นายสราวุธ สุวรรณรัตน์,นางสาวรัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์, นางสาวทัชชกร สงวนศักดิ์, นางสาวกมลวรรณ เพราเพริศภิรมย์
14 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ แบบการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด Knee Assessment Form (Version 2) 378764 นางสาวทิพวรรณ สิทธิ,นางสาวนุชจรี ศิริ, นางสาววรินทร์ดา อินทิราวรนนท์, นางสาวจุติพร ธรรมจารี, นางสาวลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล
15 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ แบบการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด Neck Assessment Form (Version 2) 378765 นายภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์, นางสาวเยาวภา ใจรักดี,นางสาวลดาวรรณ เติมวรกุล, นายพิทยุตม์ โตขำ, นางสาววรัษฐา นันอนนท์, นายสรไกร คุณานุสรณ์ชัย
16 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ แบบการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด BACK and SI Assessment Form 378766 นางสาวพรสิริ ประเสริฐกิจกุล, ว่าที่ ร.ต.อรรถพร มงคลภัทรสุข, นางสุธิดา สกุลกรุณา, นายปรรณกร สังข์นาค, นางสาววัลย์ลิกา ประเสริฐกุลนางสาวภิญญดา วราธนะเกษม,นางสาวศิริวรรณ ยศสูงเนิน , นายเดชวิน หลายศิริเรืองไร, นางสาววรวรรณ เอกบุตร
17 วรรณกรรม งานนิพนธ์ คู่มือการใช้งานแบบบันทึกการตรวจร่างกายไหล่ (Shoulder Assessment Form Documentation Manual) 384048 กภ.สราวุธ สุวรรณรัตน์, กภ. ภัทรจรี จันทร์ศิริ, กภ. รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์, กภ. ทัชชกร สงวนศักดิ์, กภ. กมลวรรณ เพราเพริศภิรมย์
18 วรรณกรรม งานนิพนธ์ คู่มือการใช้งานแบบบันทึกการตรวจร่างกายข้อเข่า (Knee Assessment Form Documentation Manual) 384058 กภ.นุชจรี ศิริ, กภ. ทิพวรรณ สิทธิ, กภ. วรินทร์ดา อินทิราวรนนท์, กภ. จุติพร ธรรมจารี, กภ. ลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล
19 วรรณกรรม งานนิพนธ์ คู่มือการใช้งานแบบบันทึกการตรวจร่างกายส่วนล่างและข้อต่อเชิงกราน (Back and SI Assessment Form Documentation Manual) 384061 กภ.เดชวิน หลายศิริเรืองไร, กภ. พรสิริ พิพัฒน์กษีร, กภ. สุธิดา สกุลกรุณา, กภ. ภิญญดา วราธนะเกษม, กภ. วรวรรณ เอกบุตร, กภ. วัลย์ลิกา ประเสริฐกุล, กภ. ศิริวรรณ ยศสูงเนิน, กภ. อรรถพร มงคลภัทรสุข, กภ. ปรรณกร สังข์นาค
20 วรรณกรรม งานนิพนธ์ คู่มือการใช้งานแบบบันทึกการตรวจร่างกายคอ (Neck Assessment Form Documentation Manual) 384062 กภ.ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์, กภ. เยาวภา ใจรักดี, กภ. ลดาวรรณ เติมวรกุล, กภ. พิทยุตม์ โตขำ, กภ. วรัษฐา นันอนนท์, กภ. สรไกร คุณานุสรณ์ชัย
21 วรรณกรรม งานนิพนธ์ แบบประเมินทักษะการบริหารจัดการขั้นสูง ภาษาไทย (Executive Function Performance Test - EFPT : Thai version) 391550 อ.ดร.ก.บ. สุธินันท์ จันทร, ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
22 วรรณกรรม งานนิพนธ์ The Caregiving Manual for Caregivers (CMC) 392023 อ.ดร.กภ. รัตนา เพชรสีทอง, ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์, อ.ดร.กภ. เจนจิรา ธนกำโชคชัย, อ.กภ. ศศิธร แสงเรืองรอบ
23 โสตทัศนวัสดุ - Media of Anatomy Laboratory Identification (MALI) 394409 อ.กภ.ศิระ บุญประสพ, อ.ดร.กภ.รัชนก ไกรวงศ์, อ.ดร.กภ.รัตนา เพชรสีทอง, อ.ดร.ก.บ.วีรวัฒน์ แสนศรี, อ.ก.บ.ศิรินันท์ ไชยพันธ์โก๋, อ.ดร.กภ.ภาวินี หฤทัยชื่น, อ.กภ.ธีรยา อุปชิต
UP