คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
Home > งานวิจัย > คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร์ประธาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.ชุติมา ชลายนเดชะกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.สุนีย์ บวรสุนทรชัยกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.พีร์มงคล วัฒนานนท์กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วนาลี กล่อมใจกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.บ.พีรเดช ธิจันทร์เปียงกรรมการ
9. อาจารย์ ดร.กภ.รัตนา เพชรสีทองกรรมการ
10. กภ.จุติพร ธรรมจารีกรรมการ
11. กภ.ปรัธยาน์ ภาคภากรกรรมการ
12. นายนัฐพร อินทวชิรารัตน์กรรมการ
13. นางสาววนิดา แก้วชะอุ่มกรรมการและเลขานุการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์ (ลาคลอด)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาระหน้าที่

  1. กำหนดแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและกำกับดูแลให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของคณะกายภาพบำบัด
  2. พิจารณาโครงการวิจัย ผลงานวิจัย และเป็นกองบรรณาธิการวารสาร
  3. จัดระบบและกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัย งานวิชาการจากงานประจำ การสร้างนวัตกรรม และตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
  4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
  5. ติดตามและบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความเสี่ยงแก่องค์กรตรวจสอบภายนอกคณะฯ
  7. ขอรับการพิจารณารับรองจริยธรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม และติดตามการใช้ประโยชน์
  9. ประสานงานและร่วมมือกับฝ่ายจัดการความรู้หรือฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของฝ่ายวิจัย
UP