การตีพิมพ์งานวิจัย
Home > งานวิจัย > การตีพิมพ์งานวิจัย
การตีพิมพ์งานวิจัย

ปี 2563

International Publications

Vongsirinavarat M, Mathiyakom W, Krityakiarana W, Hengsomboon N, Kraiwong R. Survey of attitudes, knowledge, and barriers to evidence-based practice among Thai physical therapists.The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 2020;18(4):-.
Wattananon P, Kong-oun S, Fungkiatphaiboon P, Prasertkul W, ปิยวัช ปัตตะนุ, พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ, กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์. The predictive validity of clinical prediction rule to identify asymptomatic individuals with history of low back pain. Physiotherapy Quaterly 2020;30(1):-.

National Publications

Chuadthong J, Lekskulchai R. Comparison of movement patterns and motivation level while playing active videogames in children with chronic ankle instability. Journal of Sports Science and Technology 2020;20(1):7-19.
Thanakamchokchai J, Tretriluxana J, Pakaprot N, Pisarnpong A, Fisher BE. Immediate Effects of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Task-Specific Training in Individuals with Parkinson’s Disease: a Preliminary Study. ASEAN J Rehabil Med. 2020; 30(3): 114-122.
ธนัชพร จรรยาฐิติภัทร, Sakulsriprasert P, พูนสุข กันทา. การตอบสนองขององศาการแอ่นของกระดูกสันหลังส่วนเอวและตัวแปรอื่นๆทางชีวกลศาสตร์หลังจากยืดกล้ามเนื้องอสะโพกแบบเกร็ง-ผ่อนคลาย: การศึกษาเชิงทดลอง. Srinagarind Medical Journal 2020;35(4):.
Laisirirungrai D, Yotsungnoen S, Ekabutr W, Sakulsriprasert P. ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างและการจำกัดพิสัยการเคลื่อนไหว.ศรีนครินทร์เวชสาร 2563; 35(5):-.
Siri N, Sitti T, Wattananon P, Thammajaree C. ความเกี่ยวข้องระหว่างความยาวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง ในผู้ป่วยปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2020;20(4):.

Proceeding

Aunkhompet P, Jalayondeja C, Jalayondeja W, Bhuanantanondh P. Association between Back Endurance and Prevalence of Low Back Pain in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Phetsitong R, Vapattawong P,, Prince M,, Chua K C,, Mayston R. Caring for older dependent people in low- and middle-income countries- effects of caregiver age upon their mental health. The 2020 European Population Conference (EPC 2020). 24-27 June, 2020 in Padova, Italy.
, Vachalathiti R, Sakulsriprasert P. Comparison of Clinical Tests between Mild and Moderate Pain Intensity in Office Workers with Non-specific Chronic Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020
Nugraha F, Chansirinukor W, Vachalathiti R. Comparison of Pain Intensity and Range of Motion between Mobilization with Movement and Conventional Treatments in Patients with Shoulder Impingement Syndrome. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020
Nam T K L, Lekskulchai R, Wattananon P. Comparison of Standing Balance between Carrying and not Carrying a Backpack in Children Aged 7-12 Years Old. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
, Tretriluxana J, Chaiyawat P, Kaokhieo J, Phuegsilp P, Tantanavivat S. Effects of a Single Session Action-observation-execution and Accelerated Skill Acquisition Program on Corticospinal Excitability and Reach to Grasp Kinematics in Individuals with Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Prathum T, Aneksan B, Klomjai W, Hiengkaew V, Vachalathiti R, Piriyaprasarth P. Effects of Home-Based Dual-transcranial Direct Current Stimulation on Motor Functions in Individuals with Chronic Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sungnak P, Songjaroen S, Wang H K, Krityakiarana W, Wattananon P. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation on Lumbar Multifidus Muscle Thickness in Individuals with and Without Recurrent Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Chokboontiyanon P, Bunprajun T, Sakulsriprasert P. Muscle Activity of Lower Trapezius Exercises in Individuals with Lower Trapezius Weakness. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Tenriwulan A F, Sinsurin K, Vachalathiti R, Areerak K. Navicular Drop Height, Force Distribution Characteristics, and Pelvic Obliquity in Asymptomatic Runners. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sawatdipan M, Klomjai W, Tretriluxana J, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Aneksan B. The Effect of Five Sessions of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Performance in Sub-acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Khobkhun F, Bovonsunthonchai S. The effect of visual and auditory cueing on obstacle crossing characteristics in healthy young females. Proceeding of The 5th RSU National and International Research Conference. 1 May 2020.
Jitkaew P, Aneksan B, Hiengkaew V, Klomjai W. The Effects of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation Combined with Conventional Physical Therapy on Upper and Lower Limb Motor Performances in Acute Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
, Sungnak P, Wang H K, Piriyaprasarth P, Wattananon P. The Immediate Effects of Combined Neuromuscular Electrical Stimulation with Motor Control Training in Patient with Recurrent Low Back Pain: A Case Report. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Le P T K, Hiengkaew V, Piriyaprasarth P. The Influence of Early PT Intervention and Duration of PT Program on Voluntary Movement and Postural Control in Individuals with Acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W, Jalayondeja C. The Relationship between Stress and Cardiorespiratory Fitness in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
UP