การตีพิมพ์งานวิจัย
Home > งานวิจัย > การตีพิมพ์งานวิจัย
การตีพิมพ์งานวิจัย

ปี 2562

International Publications

Khemthong S, Chatthong W. Brain Mapping Performance as an Occupational Therapy Assessment Aid in ADHD. The American Journal of Occupational Therapy 2019;74(3):

National Publications

Tharbthong P, Samerjit Homrossukon, Piriyaprasarth P. Ergonomic Recommendation of Suitable Toilet Seat Height for Older Thai People. Journal of Health Science and Medical Research 2019;38(1):25-34.
Pongsuree N, Kulyalunck J, Phattharajiraphan C, Khemthong S. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะและข้อสอบภาคบังคับกิจกรรมบำบัด ปีการศึกษา 2554-2558. วารสารกิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562;23(3):1-10.

Proceeding

Soonthonsawat S, Bunprajun T, Sakulsriprasert P, Pipatkasira P, Thammajaree C, Kunanusornchai S, Sa-ngounsak T. Immediate Effect of an 808-909 nm Ga-Al-Ar High Laser Therapy on Visual Analog Scale and Functional Ability in Individuals with Lateral Elbow Pain. Proceeding of The 9 th STOU National Research Conference .29 พฤศจิกายน 2562
Khemthong S, Rueankam M, Chatthong W. ผลการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการรับรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสุนทรียการเปลี่ยนแปลง. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” 2019.
UP