การตีพิมพ์งานวิจัย
Home > งานวิจัย > การตีพิมพ์งานวิจัย
การตีพิมพ์งานวิจัย

ปี 2561

International Publications

National Publications

Chocknakawaro A, Khemthong S, Nakraikhing N. การสำรวจบุคลิกภาพต่อคุณลักษณะงานและประสิทธิผลของบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 2018: 14(1):34-49
Sakunkaruna Y, Sakunkaruna S, Wattananon P, Sinsurin K. การเปรียเทียบองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและองศาการหมุนเข้าในของข้อสะโพกในนักกอล์ฟไทยมือสมัครเล่นที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง (The comparison angles of the thoracic, lumbar spine and hip internal rotation movement in Thai amateur golf players with and without low back pain.) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Sports Science and Technology) 2018;18(2):109-19.

Proceeding

Phetsitong R, Vapattanawong P,, Sunpuwan M,, Völker M. Need for caregivers of older persons at the household level in Thailand. the 4th Asian Population Association Conference, 11-14 July, 2018 in Shanghai, China.
UP