การตีพิมพ์งานวิจัย
Home > งานวิจัย > การตีพิมพ์งานวิจัย
การตีพิมพ์งานวิจัย

ปี 2556

International Publications

Bunprajun T, Henriksen TI, Scheele C, Pedersen BK, Green CJ. Lifelong Physical Activity Prevents Aging-associated Insulin Resistance in Human Skeletal Muscle Myotubes via Increased Glucose Transporter Expression. PLoS One 2013; 8(6): e66628.
Green CJ, Bunprajun T, Pedersen BK, Scheele C. Physical Activity Protects Against Dysregulated Metabolism Associated with Sedentary Lifestyle in Human Muscle Satellite Cells. Journal of Physiology 2013; 15:591(Pt 18):4621-35.
Charoenphandhu N, Nuntapornsak A, Wongdee K, Krishnamra N, Charoenphandhu J. Upregulated mRNA Levels of SERT, NET, MAOB, and BDNF in Various Brain Regions of Ovariectomized Rats Exposed to Chronic Aversive Stimuli. Molecular and Cellular Biochemistry 2013; 375: 49-58.

National Publications

Intolo P, Vachalathiti R, Pichaisak W, Prapaisin S. Correlation of Lateral Spinal Curvature and Conicity Index in Thai Women and Conicity Index in Thai Women. Journal of Medicine and Health Science 2013; 20(2): 9-16.
Jalayondeja C, Jalayondeja W. Leisure, Household and Work-related Activities Measured by Physical Activity Scale for Person with Physical Disability (PASIPD). Thai Journal of Physical Therapy 2013; 35(3): 127-40.
วิรัลย์พัช พินิจสถิล, Suwanasri C, สมพล สงวนรังศิริกุล. ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าร่วมกับการฝึกโดยใช้แรงต้านต่อสมรรถภาพทางกล้ามเนื้อต้นขาในชายสุขภาพดี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2556; 57(4): 529-40.

Proceeding

Sumetawatana P, Lekskulchai R, Akamanon C. Correlation between Muscular Strength and Age in Typically developing Children. The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013; 18 - 19 July 2013; Royal Mekong Hotel, Nongkhai: 80-4.
Saengrueangrob S, Hiengkaew V, Vongsirinavarat M. Effect of Lower Limb Exercise in Diabetic Community – Dwelling Elders. proceeding of The 29th National Graduate Research Conference; 24-25 October 2013; Mea Fah Luang University: HS77-86.
Nookeaw S, Intawachirarat N, Tretriluxana J. Factors Related to Strategic Propulsion for Research Excellence of Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.
Sinsurin K, Vachalathiti R, Jalayondeja W, Limroongreungrat W. How to Control Ankle Joint in Various Directions of one leg Jump-Landing : frontal plane moment and EMG Study. Proceeding of 31 International Conference on Biomechanics in Sports 2013; 7-11 July 2013; Taipei, Taiwan.
Anuraktam K, Issarangkul Na Ayutthaya C, Jalayondeja W. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะหลักด้วยวิธี 360 องศา. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.
UP