กิจกรรมบำบัดจิตสังคมและผู้สูงอายุ
Home > งานวิจัย > กิจกรรมบำบัดจิตสังคมและผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัดจิตสังคมและผู้สูงอายุ

 1. Research Overview
 2. กลุ่มวิจัยนี้ได้มุ่งนวัตกรรมเพื่อการฟื้นคืนสุขภาวะทางจิตสังคม, การเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการดำเนินชีวิตตลอดทุกช่วงวัย : จากการไหลลื่นเรียนรู้อารมณ์สังคมจนถึงสูงวัยที่ยังคุณประโยชน์ เช่น ความสามารถด้วยแผนที่สมอง ครัวบำบัดการรู้คิด การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเริ่มเสื่อม

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
  2. อ.ดร.ก.บ. วินัย ฉัตรทอง
  3. อ.ดร.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ
  4. อ.ดร.ก.บ. วัฒนารี อัมมวรรธน์
  5. อ.ก.บ. นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร
  6. อ.ก.บ. สุพรรษา ตาใจ
 5. Research Outcomes
UP