วิทยาศาสตร์แห่งกิจกรรมการดำเนินชีวิต
Home > งานวิจัย > วิทยาศาสตร์แห่งกิจกรรมการดำเนินชีวิต

วิทยาศาสตร์แห่งกิจกรรมการดำเนินชีวิต

 1. Research Overview
 2. วิทยาศาสตร์แห่งกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Occupational Sciences) คือการศึกษาทางกิจกรรมบำบัดที่มีความสัมพันธ์ กับการปฏิสัมพันธ์/ หรือการมีส่วนร่วมของมนุษย์ต่อการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต กรอบการวิจัยนี้ มุ่งศึกษาในผู้รับบริการจำเพาะเจาะจง/กลุ่มบุคคล ต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหมาย เพื่อสนับสนุนค้ำจุนต่อการดำรงชีพ นักวิจัยของเรา มุ่งที่จะศึกษาถึงการประเมิน การมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต การพัฒนาสิ่งใหม่ และนวัตกรรมสื่อสำหรับการบำบัดรักษา เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการ ให้สามารถประกอบกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการมีส่วนรวมในกิจกรรมการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อสุขภาพ และสุขภาวะในแต่ละบุคคล

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. อ.ดร.ก.บ. พีรเดช ธิจันทร์เปียง
  2. อ.ดร.ก.บ. สุรชาต ทองชุมสิน
  3. อ.ก.บ. ศุภธิดา สรศักดิ์
  4. อ.ก.บ. ฐิติยา วังกาวรรณ์

 5. Current Projects
  • Motor proficiency and the effect of play-based activity program on motor proficiency in typical children (Dr Peeradech)
  • The beneficial role of smartphone on occupations among Thai elderly people (Lect Surachart)
  • Thai Elders’ Experiences of Smartphone Usage in Purposeful Activities and Meaningful Occupations (Lect Supatida)
  • The effects of exercise on executive functions and processing speed in aging (Lect. Thitiya)
UP