การปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดำเนินชีวิต
Home > งานวิจัย > การปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดำเนินชีวิต

การปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดำเนินชีวิต

 1. Research Overview
 2. การปฏิบัติงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Occupation-based practice) หมายถึง “การดำเนินกระบวนการทางกิจกรรมบำบัดโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดำเนินชีวิต การกำหนดเป้าประสงค์และวางแผนการบำบัด การบำบัดและประเมินผลลัพธ์การบำบัด กระบวนการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจต่อความสำคัญของกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่อภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ บริบทของการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางกิจกรรมบำบัด นั่นคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ”

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. อ.ดร.ก.บ. สุธินันท์ จันทร

 5. Current Projects
  • Assessment of Executive Function in Patients With Substance Use Disorder (Dr Sutinun)
  • Assessment of Executive Function among adolescents at risk for depression(Dr Sutinun)
  • Correlation between Stress and Executive dysfunction in Bachelor’s students (Dr Sutinun)
  • Development of “the EF - Leisure activities Survey” (for Thai-Adulthood) related to executive function (Dr Sutinun)
  • The Effects of Exercise on Executive Functions and Processing Speed in Aging (Dr Sutinun)
UP