การวิจัยทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของเซลล์ประสาทเพื่อการเรียนรู้การเคลื่อนไหว
Home > งานวิจัย > การวิจัยทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของเซลล์ประสาทเพื่อการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

การวิจัยทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวและการปรับตัวของเซลล์ประสาทเพื่อการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

 1. Research Overview
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ หรืองานวิจัยที่น่าสนใจและทันสมัยรวมถึงการนำเสนอผลงานของสมาชิกในกลุ่ม ที่สนใจเกี่ยวกับกายภาพบำบัดทางระบบประสาท โดยเฉพาะเรื่อง การควบคุมการเคลื่อนไหว, การปรับตัวของเซลล์ประสาทเพื่อการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและหลักการของเซลล์กระจกเงา โดยจะจัดให้สมาชิกหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีการนำเสนอบทความ หรือทฤษฏี หรือเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ร่วมกันอภิปราย แนะนำ และซักถามถึงหัวข้อต่าง ๆ ที่นำเสนอ และมีการรวบรวมสรุปข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
  2. อ.ดร.กภ. สุวีณา ค้าเจริญ
  3. ผศ.ดร.กภ. วนาลี กล่อมใจ
  4. อ.ดร.กภ. เบญจพร เอนกแสน
  5. อ.ดร.กภ. ผกามาศ พิริยะประสาธน์
  2.2 Current Graduate Students
  • Shambhu Prasad Adhikari
  • นางสาวเจนจิรา ธนกำโชคชัย
  • นางสาวอัมพิกา นันท์บัญชา
  • นางสาวสมชนก หงษ์ทอง
  2.3 Alumni
  • นายปริญญา ว่องไววณิชกุล
  • นางสาวจินตนา แถบทอง
  • นางสาวณัฐกานต์ รันณรงค์
  • นางสาวธนพร จันทโรหิต
  • นายชัยรัฐ เผือกลิขิต
  • นายประถมชัย รัตนวรรณ
 5. Current projects
  • Immediate and retention effect of accelerated skill acquisition program (ASAP) after brain stimulation in stroke

  • Effect of action observation combine with LF-rTMS in duce neural plasticity in stroke

  • Effect of amplitude-speed strategy training on reaching and grasping action in individual with Pakinson’s disease

  • Effect of high-frequency rTMS with upper extremity training on behavioral outcomes in individual with Pakinson’s disease

  • Brain and functional adaptation underlying chronic ankle instability (CAI)

  • Effect of action observation combined with motor training on reach-to-grasp actions in in individual with Parkinson’s disease 

  • Impaired reach-to-grasp actions during barrier avoidance in individuals with Parkinson’s disease

  • Reach-to-Grasp Actions during ON- and OFF-state of Dopaminergic Medication in Parkinson’s disease: Insights from a barrier task

  • Persistence of the Accelerated Skill Acquisition Program (ASAP) for upper extremity recovery in individuals with sub-acute stroke: Extension of a feasibility study

  • Differential effects of augmented feedback in virtual reality environment for post-stroke arm rehabilitation

  • Learning of The Bimanual Cup Stacking Task in Individuals with Chronic Stroke Improved with Dyad Training Protocol

  • Dyad training protocol on learning of bimanual cup stacking in individual with stroke: effect of observation duration

  • Transcranial direct current stimulation in stroke rehabilitation (an integrated research program) (Dr.Wanalee Klomjai and Dr.Benchaporn Aneksan) - Updated 2021

  • Effects of verbal amplitude-oriented trainings on reaching and grasping actions of trained and untrained upper extremities in individuals with Parkinson’s disease.

  • Functional problems and utilization of allied health in Thai individuals with Parkinson’s disease

  • Effect of motor asymmetry on reach-to-grasp actions in individuals with Parkinson’s disease: Insight into dexterity
UP