Human Performance and Balance
Home > งานวิจัย > ห้องวิจัย > Human Performance and Balance
Human Performance and Balance

Research Overview

ห้องปฏิบัติงานวิจัยทางด้านสมรรถภาพของมนุษย์และการทรงตัว ทำการศึกษาวิจัยเพื่อการค้นคว้าทางด้านการกีฬา การทรงตัว และกิจกรรมทางการของมนุษย์ งานวิจัยหลักๆเพื่อการป้องกัน ฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวเป็นหลัก เช่น การทรงตัวที่ผิดปกติ การบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้า และข้อเข่าเสื่อม ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาวิจัยยังมุ่งไปในเรื่องของการปรับปรุงสมรรถภาพทางการกีฬารร่วมกับการป้องกันการบาดเจ็บของรยางค์ขาด้วย โดยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลทางด้านคิเนมาติกส์ คิเนติติกส์ และการทำงานของกล้ามเนื้อ จุดประสงค์หลักงานวิจัยทางด้านสมรรถภาพของมนุษย์และการทรงตัว เพื่อค้นคว้าปัจจัยของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมไปถึงเพื่อการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ

Equipment

  • Two AMTI Forceplates
  • Noraxon Electromyographer

Human Performance and Balance Human Performance and Balance

People

Lab director

Graduate Students

  • ศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์
  • สุภัทร สวนจันทร์
  • โสภิญญา ปลื้มใจ

Current research

  • Biomechanical changes in people with osteoarthritis knee
  • Risk factors of anterior cruciate ligament injury in jump landing
  • Trunk muscle stabilization and jumping performance
UP