Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory
Home > งานวิจัย > ห้องวิจัย > Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory
Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory

Research Overview

ห้องปฏิบัติงานวิจัยทางด้านสมรรถภาพของมนุษย์และการทรงตัว ทำการศึกษาวิจัยเพื่อการค้นคว้าทางด้านการกีฬา การทรงตัว และกิจกรรมทางการของมนุษย์ งานวิจัยหลักๆเพื่อการป้องกัน ฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวเป็นหลัก เช่น การทรงตัวที่ผิดปกติ การบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้า และข้อเข่าเสื่อม ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาวิจัยยังมุ่งไปในเรื่องของการปรับปรุงสมรรถภาพทางการกีฬารร่วมกับการป้องกันการบาดเจ็บของรยางค์ขาด้วย โดยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลทางด้านคิเนมาติกส์ คิเนติติกส์ และการทำงานของกล้ามเนื้อ จุดประสงค์หลักงานวิจัยทางด้านสมรรถภาพของมนุษย์และการทรงตัว เพื่อค้นคว้าปัจจัยของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมไปถึงเพื่อการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ

Equipment

 • Two AMTI Forceplates
 • Vicon motion analysis system
 • Electromyographer
 • Zebris FDM-T system (Treadmill with force measurement)
 • Biodex isokinetics

Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory Biomechanics and Sports (BaS) Laboratory

People

Lab director

 • ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์
 • Graduate Students

  • ศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์
  • สุภัทร สวนจันทร์
  • โสภิญญา ปลื้มใจ

  Current projects

  • Biomechanical changes in people with osteoarthritis knee
  • Risk factors of anterior cruciate ligament injury in jump-landing and cutting movements
  • Gluteus medius muscle function
  • Risk of lower extremity injuries in marathon runners
  UP