งานวิจัยของเรา
Home > งานวิจัย > งานวิจัยของเรา
งานวิจัยของเรา

ในภาพรวมของงานวิจัย ที่ทางคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัตินั้น ครอบคลุมงานวิจัยที่กระทำทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ โดยงานที่ทำภายในห้องปฏิบัติการนั้น ทางคณะกายภาพบำบัดมีอุปกรณ์เอื้อต่อการทำวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในส่วนวิจัยทางคลินิกนั้น ทางคณะกายภาพบำบัดมีผลงานวิจัยทางด้านกายภาพบำบัดที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจประเมินและการรักษาหลากหลายสาขา เช่น ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท สุขภาวะวัยชรา ระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด และกายภาพบำบัดทางเด็ก นอกจากนี้ทางคณะกายภาพบำบัดสนใจร่วมมืองานวิจัยกับนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย

งานวิจัยของเรา งานวิจัยของเรา

UP