งานวิจัยด้านการยศาสตร์
Home > งานวิจัย > งานวิจัยด้านการยศาสตร์

งานวิจัยด้านการยศาสตร์

 1. Research Overview
 2. งานวิจัยด้านการยศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ งานวิจัยในห้องปฏิบัติการและงานวิจัยภาคสนาม ” ห้องวิจัยการยศาสตร์มีเครื่องมือวิจัย เช่น เครื่อง Primus RS, EvalTech สถานีงานคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) และเครื่องมือวิจัยทางชีวกลศาสตร์ และสรีรวิทยา สำหรับงานวิจัยภาคสนามจะมีความร่วมมือทำงานวิจัยกับทั้งภาครัฐ และเอกชน ทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญด้านสถานีงานคอมพิวเตอร์ การยก ดึง ดัน ( manual material handling) ความเครียดและความล้า และ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. รศ.ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ
  2. รศ.ดร.กภ. ชุติมา ชลายนเดชะ
  3. ผศ.ดร.กภ. คีรินท์ เมฆโหรา
  4. ผศ.ดร.กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
  5. อ.กภ. ศิระ บุญประสพ
 5. Current projects
  • Developing computer and smartphone application for reducing work-related musculoskeletal disorders and promoting physical activity among computer office workers

  • Survey and prevention of musculoskeletal injuries in worker involving Manual matterial handling works for petolium workers.

  • Survey of work fatigue in petolium workers.

  • Test to determining sincerity test when performing physical performance.
UP