การวิจัยกายภาพบำบัดชุมชน
Home > งานวิจัย > การวิจัยกายภาพบำบัดชุมชน

การวิจัยกายภาพบำบัดชุมชน

 1. Research Overview
 2. “ชุมชน” เป็นห้องปฏิบัติงานวิจัยขนาดใหญ่ เน้นงานวิจัยทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ในประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเข่าเสื่อม ผู้พิการ ผู้ป่วยเบาหวาน สุขภาพหญิง เด็ก ผู้ดูแล ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น โดยมีการทำงานวิจัยร่วมกับสหวิชาชีพและบุคคลในชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์
  2. อ.กภ. ศศิธร แสงเรืองรอบ
  3. อ.ดร.กภ. รัตนา เพชรสีทอง
  4. อ.ดร.กภ. เจนจิรา ธนกำโชคชัย
 5. Equipment
  • แบบสอบถามการใช้ในชุมชน
  • แบบคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
  • แบบประเมินผู้สูงอายุในชุมชน
  • แบบประเมินภาระของผู้ดูแลในชุมชน
  • คู่มือการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง (วิดีโอประกอบ)
  • การทำงานร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสร้างอุปกรณ์ หรือ ปรับสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะบุคคล
 6. Current projects
  • The effect of functional approach home based exercise on stress urinary incontinence in community-dwelling women (Asst Prof Dr Pakaratee Chaiyawat, PhD, PT)

  • The neuropathy self-screening instrument on diabetes type II patients in Thai community 4.0 (Asst Prof Dr Pakaratee Chaiyawat, PhD, PT)

  • Comparison of home base exercise between with and without on diabetic peripheral neuropathy (Asst Prof Dr Pakaratee Chaiyawat, PhD, PT)

  • Action observation therapy and Accelerated Skill Acquisition Program combined with upper limb training device in elderly (Asst Prof Dr Pakaratee Chaiyawat, PhD, PT)

  • Health App for elderly in community (Asst Prof Dr Pakaratee Chaiyawat, PhD, PT)

  • Movement impairment and functional performance in individuals with knee osteoarthritis. (Lect. Sasithorn Saengrueangrob, M.Sc., PT)

  • The Change of Household Need for Caregivers of Older Persons and Physical Caregiver Burden (Lect.Dr.Ruttana Phetsitong, PhD, PT)

  • The Effectiveness of Elderly Caregiving Training and the State of Wellness of Myanmar Migrants in Kanchanaburi of Thailand (Lect.Dr.Ruttana Phetsitong, Asst Prof Dr Pakaratee Chaiyawat, Lect. Jenjira Thanakamchokchai, Lect. Sasithorn Saengrueangrob)
community community community community community community community community community community community community community community community community community community
UP