ระบบหัวใจ ปอด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Home > งานวิจัย > ระบบหัวใจ ปอด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ระบบหัวใจ ปอด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 1. Research Overview
 2. งานวิจัยที่ทางกลุ่มสนใจจะครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และการดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม
  2. อ.ดร.กภ. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
  3. อ.ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตี
  4. อ.ดร.กภ. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 5. Current Projects
  • Metabolic equivalent of exercise stress test explained by six-minute walk test in post coronary artery bypass graft and post percutaneous coronary intervention patients (Dr. Watesinee Kaewkhuntee)
  • Correlation of SF-36, energy expenditure and six-minute walk test in post coronary artery bypass graft and post percutaneous coronary intervention patients (Dr.Watesinee Kaewkhuntee)
  • The relationship of physical activity questionnaire BAQ, IPAQ short form and six-minute walk test in eldery (Dr. Watesinee Kaewkhuntee)
  • The relationship of physical activity questionnaire BAQ, IPAQ short form and six-minute walk test in coronary artery disease and valvular heart disease patients (Dr. Watesinee Kaewkhuntee)
  • The comparison of physical activity level and physical capacity in coronary artery disease and valvular heart disease patients (Dr. Watesinee Kaewkhuntee)
  • Arterial stiffness, Diabetes, and Obesity. (Dr.Nantinee Nualnim)
  • Micro- and Macro- Vascular function, Diabetes, and Peripheral Neuropathy (Dr.Nantinee Nualnim)
  • Respiratory muscle stretching gymnastic, Thoracotomy and Muscle activity. (Dr.Nantinee Nualnim)
UP