ชีวกลศาสตร์และการกีฬา
Home > งานวิจัย > ชีวกลศาสตร์และการกีฬา

ชีวกลศาสตร์และการกีฬา

 1. Research Overview
 2. การศึกษาวิจัยทางด้านชีวกลศาสตร์และการกีฬาเป็นอีกหนึ่งด้านงานวิจัยของคณะกายภาพบำบัด โดยมีการนำเอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาทำศึกษาวิจัยด้านชีวกลศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่หลากหลายของมนุษย์ในกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางกีฬา เช่น การเดิน การขึ้น-ลงบันได การย่อ การกระโดด การลงสู่พื้น การวิ่ง และการเต้นรำ

  ตัวแปรทางด้านคิเนติกส์และคิเนมาติกส์สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ผลการศึกษาจะช่วยอธิบายผลการรักษาทางกายภาพบำบัดได้ ผลการศึกษาวิจัยจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางกายภาพบำบัดคลินิก

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. ผศ.ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์
  2. ผศ.ดร.กภ. พีร์มงคล วัฒนานนท์
  3. ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
  4. อ.ดร.กภ. กานต์ธีรา อารีรักษ์
  2.2 Current Graduate students
  • นายอภิชาติ วุฒิวิมล นักศึกษาปริญญาโท (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์)
  • Mr Dimas Sondang นักศึกษาปริญญาเอก (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์)
  • นายพงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ นักศึกษาปริญญาเอก (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์)
  • Huoth Chantheng นักศึกษาปริญญาโท (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์)
  • อินทิรา สอนสุกอง นักศึกษาปริญญาโท (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์)
  2.3 Alumni
  • นายศรันย์ สรีสง่าบริบูรณ์
  • นางสาวโสภิญญา ปลื้มใจ
  • Mrs Andi Fadhilah Tenriwulan

 5. Current Projects
  • Effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on muscle activation and corticospinal excitability in individuals with recurrent low back pain (Dr. Peemongkon Wattananon)

  • Effects of neuromuscular electrical stimulation combined with motor control exercise on lumbar multifidus muscle activation and lumbar stability in individuals with low back pain (Dr. Peemongkon Wattananon)

  • Development of portable motion tracking system and predictive model to identify movement control impairment subgroup of low back pain (Dr. Peemongkon Wattananon)

  • Biomechanical change in individuals with knee osteoarthritis (Dr. Komsak Sinsurin)

  • The biomechanical studies in athletes with lower extremity injuries, such as ACL deficiency and chronic ankle instability (Dr. Komsak Sinsurin)

  • Frontal trunk, pelvic, and lower limb movements during stepping and walking  tasks (Dr. Komsak Sinsurin)

  • Biomechanical risk factors of lower limb injuries in marathon runners  (Dr. Komsak Sinsurin)

  • Movement analysis in Khon masked and Thai classical performance performance (Dr. Warin Krityakiarana)

  • Neuroscience in Khon masked and Thai classical performance (Dr. Warin Krityakiarana)

  • Texture insole development and gait analysis (Dr. Warin Krityakiarana)
UP