นักศึกษาต่างประเทศ
Home > ผู้สนใจเข้าศึกษา > นักศึกษาต่างประเทศ
นักศึกษาต่างประเทศ

นักศึกษาต่างประเทศ

คณะกายภาพบำบัดมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลังปริญญาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ทางคณะกายภาพบำบัดสามารถรับนักศึกษาต่างชาติ และอาสาสมัครนักกายภาพบำบัดต่างชาติที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกได้ โดยทางคณะกายภาพบำบัดจะจัดให้ฝึกงานได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

UP