สถานที่ฝึกงานต่างประเทศ
Home > ผู้สนใจเข้าศึกษา > สถานที่ฝึกงานต่างประเทศ
สถานที่ฝึกงานต่างประเทศ

สถานที่ฝึกงานต่างประเทศ

ขณะที่นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดศึกษาอยู่ในคณะกายภาพบำบัด นักศึกษาระดับระดับปริญญาตรีมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ ขณะที่นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิตมีโอกาสไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี

ประสบการณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

เดนมาร์ก

2553

รัชดาภรณ์ ดุษดีพันธ์ - ความประทับใจ

ศิริวรรณ ยศสูงเนิน - ความประทับใจ

จิตชญา ไตรวิทยาคุณ - ความประทับใจ

น้ำเพชร พลอยน้ำเงิน - ความประทับใจ

2552

จุติพร ธรรมจารี - ความประทับใจ

ชุติมา พันธุ์โพธื์ - ความประทับใจ

ณัฐนันท์ แซ่ตั้ง - ความประทับใจ

อรประไพ คงประชา - ความประทับใจ

2551

ชัยธวัช เดชเจริญ - ความประทับใจ

ชนานันท์ เอื้อดุลยธรรม - ความประทับใจ

สุวาณี บุรุษานนท์ - ความประทับใจ

ศิโรรัตน์ จันทา - ความประทับใจ

สวีเดน

2553

จริยา บุญเอี่ยม - ความประทับใจ

ภาวลี กานตานันทะ

2552

วรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์

รวินทร์นิภา สว่างเดือน

UP