วิธีการสมัครเข้าศึกษา
Home > ผู้สนใจเข้าศึกษา > วิธีการสมัครเข้าศึกษา
วิธีการสมัครเข้าศึกษา

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

วันเปิดบ้าน

 • มหิดลวิชาการ
 • มหิดลวิชาการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ www.orsa.mahidol.ac.th

 • ค่ายเพาะกาย
 • สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่ายเพาะกายขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม ในค่ายเพาะกายนักเรียนผู้สนใจจะได้เรียนรู้ว่านักศึกษากายภาพบำบัดเรียนและดำเนินชีวิตอย่างไร รวมทั้งทราบว่าวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นอย่างไร นอกจากนี้ทางคณะกายภาพบำบัดยังได้จัดงานให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนผู้สนใจในกิจกรรมบำบัดด้วย สำหรับค่ายเพาะกายนักเรียนผู้สนใจสามารถสมัครได้ในเดือนตุลาคมของทุกปี รายละเอียดเพิ่มเติม ติตต่อ สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ระดับก่อนปริญญา
 • วท.บ. กายภาพบำบัด

  วท.บ. กิจกรรมบำบัด

 • ระดับหลังปริญญา
 • ประกาศนียบัตร

  วท.ม. กายภาพบำบัด

  ปร.ด. กายภาพบำบัด (Inter)

  แผ่นประชาสัมพันธ์

 • ระดับก่อนปริญญา
 • วท.บ. กายภาพบำบัด

  วท.บ. กิจกรรมบำบัด

 • ระดับหลังปริญญา
 • ประกาศนียบัตร

  วท.ม. กายภาพบำบัด

  ปร.ด. กายภาพบำบัด

  วิธีการสมัคร

  ระดับ
  ระยะเวลาการสมัคร
  ติตต่อ
  ก่อนปริญญา
  กรกฏาคม-สิงหาคม
  หลังปริญญา
  - ประกาศษณียบัตร
  - วท.ม. กายภาพบำบัด
  - ปร.ด. กายภาพบำบัด

  ตุลาคม-พฤศจิกายน

  ตลอดปี

  ค่าเล่าเรียน

  หลักสูตร
  จำนวนปีการศึกษา
  ค่าเล่าเรียน (บาท)
  ก่อนปริญญา
  4 ปี
  120,000
  หลังปริญญา
  - ประกาศนียบัตร
  - วท.ม. กายภาพบำบัด
  - ปร.ด. กายภาพบำบัด

  1 ปี
  2-3 ปี
  3-5 ปี

  35,000
  150,000
  500,000

   

  UP