จบไปแล้วทำงาน/เรียนต่ออะไรได้บ้าง
Home > กิจกรรมบำบัด > จบไปแล้วทำงาน/เรียนต่ออะไรได้บ้าง

หลังจากเรียนจบกิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัดต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่จัดสอบปีละ 1 ครั้ง และสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายตามความสนใจ เช่น

  • นักกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง และโรงพยาบาลชุมชน
  • นักกิจกรรมบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทุกช่วงวัย
  • นักกิจกรรมบำบัดในโรงเรียนสังกัดของรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ
  • นักกิจกรรมบำบัดในคลินิกเอกชน
  • เปิดคลินิกกิจกรรมบำบัด
  • หน่วยงานอื่นๆที่เปิดรับ
มาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด Click
สมาคมนักกิจกรรมบำบัด Click

เรียนจบกิจกรรมบำบัดแล้วสามารถเรียนต่ออะไรได้บ้าง

  • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขากิจกรรมบำบัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ศึกษาต่อสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
UP