กิจกรรมบำบัด คืออะไร
Home > กิจกรรมบำบัด > กิจกรรมบำบัด คืออะไร
Lifestyle

อยากจะรู้ว่า “กิจกรรมบำบัด” คืออะไร
กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต สุขภาพของคนทั้งคนที่มีสุขภาพดีและคนที่มีความเจ็บป่วยหรือความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจำวัน

แล้ว “นักกิจกรรมบำบัด” ทำงานอย่างไร
นักกิจกรรมบำบัดจะใช้ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องโครงสร้างและการทำงานของร่างกายและศิลปะในการเข้าใจมนุษย์ในการทำงาน เพื่อให้ผู้รับบริการของเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และสามารถทำกิจกรรมได้ตามความสนใจอย่างมีความสุข ในการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดจะทำงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

นักกิจกรรมบำบัดทำงานกับใครบ้าง
นักกิจกรรมบำบัดทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ผู้ดูแล และชุมชนในการให้บริการผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม อย่างเช่น หากผู้รับบริการต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตนเองอย่างอิสระ นักกิจกรรมบำบัดจะต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ ความสามารถในการดูแลตนเอง การพักผ่อน การทำงานบ้าน การเรียน การทำงาน กิจกรรมยามว่าง รวมถึงการเข้าสังคม รวมไปถึงการพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับบริการอาศัยอยู่ว่าต้องมีการปรับสภาพบ้านอย่างไร เขาต้องใช้อุปกรณ์ช่วย หรือเก้าอี้รถเข็นหรือไม่ เขาต้องเดินทางไปทำงานอย่างไร คนในชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร จึงจะทำให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แล้วกลุ่มผู้รับบริการเป็นใครบ้าง
นักกิจกรรมบำบัดทำงานกับคนทุกช่วงวัย คือ ตั้งแต่เด็กทารกจนไปถึงผู้สูงอายุ หรืออาจจะเริ่มได้ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในท้องเลยก็ว่าได้ ประเภทของผู้รับบริการ อย่างเช่น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม บกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเด็กสมองพิการ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อัมพาต กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำงาน กลุ่มที่บกพร่องทางการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจ ความจำ กลุ่มที่มีความบกพร่องทางจิตสังคม กลุ่มผู้สูงอายุ และยังมีอีกเยอะมากที่นักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปทำงานด้วย

UP