Home > กิจกรรมบำบัด > กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง)

กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง)

กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง)

“ต่อให้ไม่ได้ทำงานโอที สิ่งที่ได้มาจากการเรียนโอที คือการได้นำมาใช้กับตนเอง มองตนเองเป็นองค์รวม คนใกล้ตัวเป็นอะไรก็ช่วยได้ เช่น คุณยายที่มีภาวะ Dementia”

  • ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด ม. มหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
  • Master of Occupational Therapy Practice, La Trobe University, Australia
ประสบการณ์การทำงาน
  • ศูนย์พัฒนาการเด็กลิตเติ้ลสเปราท์ (2555-2556)
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (2558-2559)
กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง)
กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง)

ใบตองรุ่นพี่กิจกรรมบำบัดผู้มีความสามารถหลากหลายด้าน หลังจากจบการศึกษาได้ทำงานกิจกรรมบำบัดและศึกษาต่อกิจกรรมบำบัดในระดับปริญญาโท ณ ประเทศออสเตรเลีย และปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นทำงานกิจกรรมบำบัดที่ตนเองรัก

นอกจากนั้นยังขวนขวายศึกษา Alternative therapy อื่นๆ เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ที่ตนเองชอบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

สำหรับความประทับใจในการเรียนกิจกรรมบำบัด เธอเล่าว่า ประทับใจอาจารย์ที่พยายามค้นหาวิธีการสอนใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีเพียงแต่การนั่งฟังแลคเชอร์อย่างเดียว มีงานให้ได้ออกชุมชน เจอคนไข้ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนการสอนครบ ตนเองเรียนกิจกรรมบำบัดรุ่นแรกแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเรียนรุ่นแรก เพราะได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์ เช่น การประสานงานที่ฝึกงานทางคลินิกเพื่อให้เราได้ไปฝึกฝนประสบการณ์ตามที่เราอยากไป

อีกทั้ง การเรียนร่วมกันกับนักศึกษากายภาพบำบัดทำให้เราเข้าใจวิชาชีพของกันและกันอีกด้วย
กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง) กีรตินุช เหลืองอังกูร (ใบตอง)
UP