นักศึกษากิจกรรมบำบัดเรียนอะไรบ้าง
Home > กิจกรรมบำบัด > นักศึกษากิจกรรมบำบัดเรียนอะไรบ้าง

  • ชั้นปีที่ 1 เฟรชชี่ ได้เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส จิตวิทยา ฯลฯ และวิชาชีพที่น่าสนใจชื่อ รากฐานของกิจกรรมบำบัด
  • ชั้นปีที่ 2 การเรียนมีความเข้มข้นขึ้น จะได้เรียนวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์(Anatomy) ประสาทกายวิภาคศาสตร์(Neuroanatomy) และเรียนวิชาทางกิจกรรมบำบัด เช่น การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด จลนศาสตร์(Kinesiology) ฯลฯ
  • ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนรู้วิชาชีพทางกิจกรรมบำบัดมากขึ้น เช่น วิชา กิจกรรมบำบัดจิตสังคม กิจกรรมบำบัดทางสุขภาพร่างกาย กิจกรรมบำบัดในเด็กและวัยรุ่น กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ ฯลฯ และ เริ่มฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเป็นครั้งแรก
  • ชั้นปีที่ 4 ปีสุดท้าย นักศึกษากิจกรรมบำบัดจะได้เรียนวิชาที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมบำบัดในชุมชน ทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก สัมมนากิจกรรมบำบัด โครงการวิจัยทางกิจกรรมบำบัด และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ฯลฯ

UP