Home > กิจกรรมบำบัด > ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง ม.มหิดล

ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง ม.มหิดล

ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)
นายรุจิภาส ตรงประดิษฐ์
นางสาวสริตา พฤฒิสาร
นางสาวพรประพิมพ์ โปธา
นางสาวศศิชา จันทร์วรวิทย์
นางสาวชญานันทน์ วชิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

“พวกเราเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้คนในสังคมรับรู้ว่าในประเทศไทยมีเด็กสายตาเลือนรางอยู่มากมาย และคิดว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เด็กสายตาเลือนรางและวิชาชีพกิจกรรมบำบัดเป็นที่รู้จักของสังคม อยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติ มันเหมือนเป็นความท้าทายเล็กๆของพวกเราทุกคน”

สริตา พฤฒิสาร


นักศึกษากิจกรรมบำบัด ได้นำความรู้จากการเขียนโครงการและทำกิจกรรมจิตอาสาขณะเรียน ร่วมส่งโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน ชื่อ ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง เข้าแข่งขันในโครงการ SCB Challenge กล้าใหม่ไฝ่รู้ ปีที่ 9 จนสามารถผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

นักศึกษาได้ลงพื้นที่ชุมชนอัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาพัฒนาโครงการให้เหมาะสมมากขึ้น กับเด็กสายตาเลือนรางและผู้ปกครองที่มารับบริการที่ศูนย์ Joy Center for Visually Impaired Children ได้จัดทำ Mobile Multisensory Tent และคู่มือการใช้สวนMultisensory สร้างโปรแกรมการพัฒนาเด็กสายตาเลือนราง จัดWorkshop ให้ความรู้กับผู้ปกครองและผู้สนใจ

ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง ม.มหิดล (รูปกิจกรรม) ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)
ก้าวใหม่กิจกรรมบำบัดสู่สายตาเลือนราง ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)
UP