Home > กิจกรรมบำบัด > กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคมม.มหิดล

กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคม ม.มหิดล

กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคม ม.มหิดล (รูปกิจกรรม) กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคม ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)

นักศึกษากิจกรรมบำบัดได้มีโอกาสเรียนรู้กับพี่ๆผู้พิการที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การกลับไปทำงาน ณ ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ) ในรายวิชาที่เขาเรียนคือ วิชาการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ และส่วนหนึ่งของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้นำความรู้ทางกิจกรรมบำบัดและจากการฝึกปฏิบัติการ มาเขียนโครงการ เพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมกล้าใหม่ไฝ่รู้ปีที่ 10 กับธนาคารไทยพาณิชย์ และได้รับคัดเลือกเป็น 40 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ

เพื่อเป้าหมาย "อยากให้ผู้พิการกลับไปทำงานได้" มีแรงจูงใจ ความสนใจ ความสามารถ ตามศักยภาพสูงสุด

นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าค่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ชลบุรี กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและชุมชน เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากเพียงในตำรา และเป็นการลงมือทำด้วยความสามารถและหัวใจของจิตอาสาอย่างแท้จริง

กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคม ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)
กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคม ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)
กิจกรรมบำบัดเพื่อผู้พิการสร้างโอกาสการทำงานในสังคม ม.มหิดล (รูปกิจกรรม)
UP