Home > กิจกรรมบำบัด > พิมประไพ สามพุ่มพวง (พิม)

พิมประไพ สามพุ่มพวง (พิม)

พิมประไพ สามพุ่มพวง (พิม)

“กิจกรรมบำบัดต้องการคนเยอะมาก ต้องการคนขับเคลื่อน ต้องการคนใช้ใจ มาเรียน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก เราต้องการพลังของคนรุ่นใหม่”

นักกิจกรรมบำบัด
โรงพยาบาลดอนตูม
ผู้สร้างสรรค์เพจ "วันนี้ วันสดใส by Pim"

เริ่มเปิดแผนกกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลชุมชนตั้งแต่เรียนจบ โดยได้เข้าไปสนับสนุน ให้ความรู้ และทำให้คนในชุมชนเข้าใจในวิชาชีพมากขึ้น เข้าไปในโรงเรียนเพราะเห็นว่าเด็กยังขาดโอกาส ไม่สามารถเดินทางมาที่แผนกของโรงพยาบาลได้ และทำให้เด็กในชุมชนได้รับการรักษาทางกิจกรรมบำบัดมากขึ้น

การทำงานโอทีต้องพบผู้รับบริการหลากหลาย เราต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง เคยท้อจนคิดอยากลาออกจากงาน จนวันหนึ่งตนเองแข็งแรงขึ้น จึงตั้งใจเปิดเพจ “วันนี้ วันสดใส by Pim” เพื่อให้กำลังใจผู้อื่นด้วย นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม

ความประทับใจในระหว่างเรียน ได้ทำกิจกรรมแสตนด์เชียร์ ได้เรียนรู้การทำงานกับคนที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ได้ใช้การสร้างแรงจูงใจและทำให้เราออกจากโลกส่วนตัวเยอะมาก

ชอบวิชาที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้นำความรู้ที่กลั่นกรองมาจากตัวเราแบบไม่ต้องท่องไปสอบ จากเด็กที่ไม่มั่นใจ กลัว การได้ครูดีคอย Cheer up ทำให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

“กิจกรรมบำบัดต้องการคนเยอะมาก ต้องการคนขับเคลื่อน ต้องการคนใช้ใจ มาเรียน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก เราต้องการพลังของคนรุ่นใหม่”

UP