หลักสูตร กิจกรรมบำบัด
Home > กิจกรรมบำบัด > หลักสูตร กิจกรรมบำบัด
aunqa
wfot

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)

เพื่อสร้างนักกิจกรรมบำบัดที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และแนวคิดกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการได้
 2. มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดกับผู้รับบริการและครอบครัว รวมถึงมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการประเมินองค์ประกอบส่วนบุคคล บริบทสิ่งแวดล้อม กิจกรรมและกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 4. ให้บริการทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้รับบริการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาการ และผู้ที่มีสุขภาพดี
 5. ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาการให้บริการทางคลินิกและต่อยอดไปสู่งานวิจัย
 6. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพและประเมินคุณภาพการให้บริการด้วยการให้เหตุผลทางคลินิก
 7. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความแตกต่างของบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม สิทธิความเป็นมนุษย์ และการพิทักษ์สิทธิตามกฎหมายในทุกกลุ่มผู้รับบริการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)

 • PLO 1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และกิจกรรมบำบัด เพื่ออธิบายเหตุผลทางวิชาการ
 • PLO 2 แสดงความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ได้อย่างถูกต้องเพื่อรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ
 • PLO 3 แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหาและวางแผนการบำบัดได้สอดคล้องกับเหตุผลทางคลินิกและหลักการจัดการความเสี่ยง
 • PLO 4 ทำหัตถการทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ
 • PLO 5 สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
 • PLO 6 ทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO 7 วางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานทางกิจกรรมบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO 8 ดำเนินงานวิจัยและโครงงาน ทางกิจกรรมบำบัดได้ตามหลักวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12  
 - กลุ่มวิชาภาษา 9  
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 7  
 - กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
 - วิชาแกน -  
 - วิชาเฉพาะด้าน 76  
 - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

UP