ประวัติความเป็นมา กิจกรรมบำบัด
Home > กิจกรรมบำบัด > ประวัติความเป็นมา กิจกรรมบำบัด

นับตั้งแต่ รศ.กานดา ใจภักดี รศ.ชนัตถ์ อังคมานนท์ และรศ.นวลอนงค์ ชัยปิยะพร ได้ให้โอกาสวิชาชีพกิจกรรมบำบัดขยายสถาบันการศึกษาเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเริ่มวางแผนการรับอาจารย์เพื่อมาร่วมร่างหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ในปีพ.ศ. 2543 ซึ่งได้รับความกรุณาวิพากษ์หลักสูตรจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้ก่อตั้งหลักสูตรกิจกรรมบำบัดเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ รศ.สร้อยสุดา วิทยากร รศ.พรทิพย์ วัฒนาวิทวัส รศ.มยุรี เพชรอักษร ดร.พิมพ์ใจ สุดสวัสดิ์ อ.สุชาดา สาครเสถียร คุณวรารัตน์ ฟุ้งสาคร คุณวลัยพร สุดจินดา และคณาจารย์กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนนักกิจกรรมบำบัดอาวุโสหลายท่าน จนได้รับการรับรองหลักสูตรใหม่จากสภามหาวิทยาลัยมหิดลและรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2551 รวมทั้งนับเป็นการเริ่มต้น “กิจกรรมบำบัดแนวใหม่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยทักษะการจัดการตนเอง” ซึ่งถือเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทั่วประเทศ โดยริเริ่มจากนสพ.ผู้จัดการรายวันในหัวข้อ “ “นักกิจกรรมบำบัด” ศาสตร์ที่เลือนหายในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 ทำให้ประชาชนไทยรู้สึก มีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

UP