กิจกรรม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหน่วยภาคี ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 ดำเนินกิจกรรม "สังคมร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ"

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการบริการวิชาการในหัวข้อ "ทักษะการใช้เครื่องช่วยเดิน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การให้บริการวิชาการครั้งนี้ ดำเนินการโดยโครงการกายภาพบำบัดชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่บางคอแหลม จำนวน 60 คน นักศึกษาพยาบาลไทยและกัมพูชาจากวิทยาลัยเซนหลุยส์ จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 75 คน เข้าร่วมอบรม

Social Unity Health    Social Unity Health

Social Unity Health    Social Unity Health

Social Unity Health    Social Unity Health

Social Unity Health    Social Unity Health

Social Unity Health    Social Unity Health

Social Unity Health    Social Unity Health

Social Unity Health    Social Unity Health

Print

UP