การประชุมความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สปป.ลาว ค.ศ. 2014-2018
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ และอาจารย์วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข ได้นำเสนอผลการฝึกอบรมระยะสั้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นในจัดการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกายภาพบำบัด ทั้ง 2 รุ่น และร่วมหารือการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่าง ค.ศ. 2014-2018 ตามพระราดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงแรมดอนจันทน์พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

Lao PDR    Lao PDR

Lao PDR    Lao PDR

Lao PDR    Lao PDR

Lao PDR    Lao PDR

Print

UP