สัมมนา: Implementation research- the next step in clinical research. How do we know that results from an RCT works in reality?
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหัวข้อ "Implementation research- the next step in clinical research. How do we know that results from an RCT works in reality?" โดย Ms.Maria Sandborgh อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Department of Physiotherapy, School of Health, Care and Social Welfare, Malardalen University ประเทศสวีเดน การสัมมนาจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 12.00-13.30 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

LUNCH SEMINAR    LUNCH SEMINAR

LUNCH SEMINAR    LUNCH SEMINAR

Print

UP