Special lecture: How to prepare manuscript for international publication
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "How to prepare manuscript for international publication" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญาเป็นอย่างมาก

Special lecture    Special lecture

Special lecture    Special lecture

Special lecture    Special lecture

Print

UP