Delegates form University of Southern California เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ผู้แทนจาก University of Southern California ได้แก่ Ms. Alisa Chatprapachai, Ms.Lisa Shieh, and Ms.Irene Ng เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอาจารย์คณะกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และพูดคุยเกี่ยวกับงานด้านกิจกรรมบำบัด และโครงการหรืองานวิจัยต่างๆ ที่คณะฯกำลังดำเนินการ รวมถึงมีความสนใจที่จะฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Southern California    Southern California

Southern California    Southern California

Print

UP