Workshop: Improving Teaching Effectiveness by Dr.Patricia Sullivan
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Improving Teaching Effectiveness" โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยาย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเป็นอย่างมาก

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Workshop    Workshop

Print

UP