Lillemor Fernqvist from Sweden เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 Lillemor Fernqvist อาจารย์จาก School of Health Care and Social Welfare, Malardalen University เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ อ.สุธาสินี ทองอ่อน และ อ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Lillemor Fernqvist    Lillemor Fernqvist

Lillemor Fernqvist    Lillemor Fernqvist

Print

UP