อำลาผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลานางจันใด แก้วมีไซ นายบัวสี อินทา นายจู ไซจอวาง น.ส.เลา สีสมบัด และ น.ส.คำสอน ขุนวงทอง ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้เข้าอบรมได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก โรงพยาบาล และชุมชน รวมถึงงานวิจัยทางกายภาพบำบัด รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

Laos PDR

Print

UP