ยินดีต้อนรับ และปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ นางจันใด แก้วมีไซ นายบัวสี อินทา นายจู ไซจอวาง น.ส.เลา สีสมบัด และ น.ส.คำสอน ขุนวงทอง ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมตามโครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่15 พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 5 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2556

Welcome    Welcome

Welcome    Welcome

Welcome    Welcome

Welcome    Welcome

Welcome    Welcome

Print

UP