ยินดีต้อนรับ ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ในพิธีเปิด ณ กระทรวงการต่างประเทศ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ดร.ภครตี ชัยวัฒน์รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.จตุพร สุทธิวงษ์ อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Welcome    Welcome

Print

UP